Thursday, September 26, 2019

Stilstand in vooruitgang

Als een getergd meisjesmens van amper 16 de ontaarde groten der aarde aanspreekt over hun gedrag t.a.v. het mondiale milieu, dan zijn de aardperen gaar en de hoge heren in hun vette kuif gepikt.
Als blaffende robothondjes met ademhalingsproblemen geven ze tierend aan dat hun onbereikbaarheid een mensenrecht is. Alle onmensen en waterkanonnen ten spijt is het media oproer niet meer te blussen.
Door het dichtbelaadpaalde ontboste landschap zoeven hun onschuldig witte Tesla's bliksemsnel weg van de harde werkelijkheid.
Gestolen onderzoeksspeeltjes schommelen zachtjes heen en weer aan de verdoezelende achteruitkijkspiegel. Ontspullend verduurzamen is volgens hen geen oplossing het veroorzaakt antroposofisch gelul en vraaguitval. Wie kandideert zich voor de volgende milieuconferentie?
Het industriële conglomeraat is voor een negatief vrouwenquotum omdat deze vrouwelijke remrobot de schuld is van de stilstand in vooruitgang.      

Tuesday, September 24, 2019

Niet verstout

In het land waar groene bomen naar de blauwe hemel rijzen
Komen mensen samen midden in het zon verlichte woud
Kinderen leren hier de reeds volgroeide oude wijzen
Te schaterlachen zodat hun blik nooit kil verstout
In dit land waar sluwe ruwheid niet kan bestaan
Groeien deze groene bomen van oceaan tot oceaan

Wednesday, September 18, 2019

De gouden fiets

Over tradities gaat het verhaal dat ze verrijkend en zinvol zouden zijn. Kennelijk een inschattingsfout als het gaat om de inhoud er van.
De angst voor het afschaffen of veranderen van tradities is ook traditioneel en beangstigend in zijn verschijningsvorm.
Het vertoon rond het openen van het parlementaire jaar door het uitspreken van de troonrede door een wel of niet gekroond staatshoofd gevolgd door een rijtoer met een goudenkoets, het lijkt een mooi moment om het eens anders te doen. Geen hoefgetrappel en onvredig militair vertoon maar de ontwapende trapperkracht van onze hoogstgeplaatste vorst en vorstin met hun parlementariërs.
Om het een en ander toch nog een knipoog te laten geven naar het o zo rijke verleden, mogen de fietsen goud en zilver gespoten zijn.
Een rijtoer op het goudzilver stalen ros, dat zou de maximale minimalisering van koninklijke overdaad zijn.         

Sunday, September 15, 2019

Haar weduwen

Meermalen malen molens de wind aan stukken
Ongezien roven zonnepanelen het zonlicht van hemel
Het eens zo vrije water stroomt gekluisterd door turbines
Zolang de sloopkogel slingert blijft hij de wereld slopen
In de verte is de horizon met de toekomst op wereldreis gegaan
Ingetogenheid en bescheidenheid  willen zelfstandig zijn
Maar kunnen en mogen onder geen beding elkaar beminnen
Omdat hun nageslacht niet genoeg onproductief is
En moeder aarde laat haar weduwen huilen   

Thursday, September 12, 2019

De 3e kamer

In de overvolle politieke braadpan
Gaat het er heet geblakerd aan toe
Het is dringen naar het stoven van de dag
De neuspeuterende kille krentenwegers
Kopen hun rode boerenbont zakdoeken
Op het marktplein van de Hemelse vrede
De sneltrein is ingehaald door de paardentram
En de vier weverkes spinnen er garen bij 

Wednesday, September 11, 2019

Peacetime

Denkfouten uitgeroeid tot dwanggedachtes
Exploderende in ironische grappigheden
Zij laten hun graffitibeelden in het oog vallen
Maar welke dag is niet de vraag
Het gaat er alleen maar om
Is er nog Peacetime vandaag
En de rest van de nieuwe dagen


Monday, September 9, 2019

Vogeltrek

Komend vanuit het Zuiverland
Gaat de zon trager in de stijger
Het water kribbig in schuimgerand
Het dier is hier eeuwig grazend
Geen azende krijger
Langzaam begint de herfst
Over mij te sluipen
Haast ongemerkt
Vluchtend bladerhout
En de zwaluwen
Die zijn gaan reizen

Sunday, September 8, 2019

Geen boodschap

Op de zijtakken van de vleeshoenderboom groeien kippen zonder vleugels en kop. Hier is een gewenste droom in vervulling gegaan, kippenvlees zonder gefladder en gekakel. Het witgeverfde zwarte schaap blèrt ondanks zijn door de wol geverfde tint nog steeds als een verdrietig door god verlaten kind. Alle sensationele gebeurtenissen zijn ontwarrend in elkaar gaan zitten zodat het symfonie orkest eentonig is geworden en de eerstenviool achteraan moet sluiten.Het is niet te denken dat door het weergaloos veredeld zijn de weerschijnvlinder zijn spiegelbeeld heeft teruggevonden.In een troebele vijver zijn de valse gekleurde goudvissen aan de macht. De mens is Gods creatuur dat aan de schepping geen boodschap heeft.En zo er een god zou zijn heeft die alsnog het nakijken.