Wednesday, May 29, 2024

Zonder loods

Het ondoordachte plan uitgevoerd door de nieuwe gedachteloze pretentieuze machthebbers zal onontkoombaar strandden in het zicht van de verborgen haven van hun tendentieus handelen. Hoewel iedereen wist dat deze goud gehorende koe nooit de haas zou kunnen vangen, ging het verdraaien en ontkennen van eerder gedane uitspraken in volle omvang gewoon door. Zo wordt er nu al druk gespeculeerd wanneer de haan, bij welk  ochtendgloren van de waarheid, deze waarheid ontkenners victorie kraaiend zal verblinden. De vraag die nu nog overblijft is: Waarom was er geen betrouwbare loods aan boord?    

No comments: