Tuesday, September 8, 2020

Barre warre wiebe

Midden in het haast onzichtbaar groene barre warre wiebe woud
Staat een haast onzichtbaar groen barre warre wiebe huisje
Daarin woont een haast onzichtbaar barre warre wiebe muisje
Met haar haast onzichtbaar barre warre wiebe lieve Wout
Met heel veel haast onzichtbaar barre warre wiebe muisjes
Omdat die lieve Wout haast onzichtbaar
Heel veel van zijn barre warre wiebe muisjes houdt 
 

No comments: